Hoe gaan wij voor u te werk

Restauratie en verbouwen

Wat is restaureren eigenlijk? De definitie van architectenbureau Fritz is buitengewoon simpel: restaureren is niets anders dan het herstellen van schade. Gaat het handelen verder dan alleen het herstellen van de schade, dan is het beter te spreken van ‘verbouwen’. Restaureren en verbouwen hebben niets met elkaar te maken. Herstellen van schade is technisch en bouwkundig van aard. Vaak lastig en moeilijk, maar met behulp van specifieke kennis, vaardigheden, doorzettingsvermogen en ervaring bijna altijd te volbrengen. Verbouwen heeft, naast technische en bouwkundige aspecten, te maken met een nieuw programma van eisen, met opdrachtgeverschap en met ontwerp en architectuur.

Zelden wordt er bij een bouwopgave uitsluitend schade hersteld; alleen restaureren komt dus zelden voor. Binnen een verbouwingsopgave van een oud gebouw of monument komt restaureren wel veel voor. Het restaureren van gebouwen of gebouwdelen kent, zoals gezegd, voornamelijk technische en bouwkundige aspecten. Het omgaan met elk aspect dient feilloos naast de vele andere noodzakelijke gereedschappen te passen in de gereedschapskist van het architectenbureau. Als het restaureren van historische substantie probleemloos verlopen is, wil dat echter nog niet zeggen dat daarmee een verbouwing geslaagd is. Het gaat dus blijkbaar ook om heel andere kwesties. Het gaat om vragen als: “Hoe moet een monument verbouwd worden?” en “Wanneer worden monumentale waarden aangetast?” Vragen die gaan over architectuur.

Kenschets van het werk van het bureau

Het werk van architectenbureau Fritz laat zich inspireren en beïnvloeden door het bestaande gebouw en de omgeving waarin dit gebouw zich bevindt. Aangezien geen gebouw hetzelfde is, is ook het resultaat van ons werk telkens anders. Iedere opgave vraagt om specifieke aanpassingen en ingrepen, waarbij voor het bureau de ‘korrelgrootte’ van de bestaande structuur een belangrijk uitgangspunt vormt voor deze ingrepen. Tot op zekere hoogte moet het gebouw bepalend zijn en blijven. Dat wil zeker niet zeggen dat ingrijpen in het gebouw uitgesloten is. Het zou zo moeten zijn dat het gebouw na oplevering niet de uitstraling heeft van een opgeknapt oud gebouw, noch van een dominante verbouwing in een zielig oud gebouw; nee, het moet een uitstraling krijgen van een gebouw waarin oud en nieuw volkomen geïntegreerd zijn.
Wij zien restaureren als een heel klein onderdeel in het omgaan met bestaande gebouwen. In eerste instantie gaat het erom hoe je nieuw programma verankert in de architectuur, waarbij het bestaande gebouw zijn architectonische, cultuurhistorische en culturele waarde niet verliest. Overeenkomsten binnen onze projecten zijn de zorgvuldige inpassing van het programma en de daarvoor benodigde technische voorzieningen, waarbij het kenmerkende van de oorspronkelijk bedoelde architectuur niet verloren is gegaan. Na voltooiing zal het gebouw weer als natuurlijk en volkomen vanzelfsprekend overkomen in haar functioneren en prestatie.

Kernschets van de werkwijze van het bureau

Het bureau heeft in een lange reeks van jaren veel expertise opgebouwd in de vakgebieden ontwerp, interieur, restauratie en restauratietechniek. De werkzaamheden van architectenbureau Fritz beginnen met het ontdekken van de kwaliteiten van het bestaande gebouw. Deze kwaliteiten worden geanalyseerd en vervolgens optimaal benut, zodat de werkelijke veelzijdigheid van het bestaande gebouw tot uitdrukking komt. Denkend vanuit de kracht van het bestaande wordt onderzocht hoe het nieuwe programma zijn plek kan krijgen. Ontwerpend, stap voor stap, wordt naar een goed evenwicht tussen optimalisatie van het programma en de structuur van het al dan niet monumentale gebouw gezocht. Een afgestemde ordening van de bestaande gebouwstructuur op de (nieuwe) functies krijgt extra lading omdat ontwerp, restauratietechniek, installatietechniek, bouwfysica en duurzaamheid op dezelfde leest geschoeid zijn. Andere betrokken ontwerpende partijen worden gestimuleerd om over de ‘schutting’ te kijken zodat er gewerkt kan worden aan een integrale oplossing voor meerdere vraagstukken. De technici moeten zich terdege beseffen dat zij moeten werken in en aan een bestaand gebouw. Wij hebben veel ervaring met het aansturen van ontwerpteams in complexe projecten. Wij hebben bewezen dat wij adviseurs uitdagen hun eigen grenzen en de grenzen van de techniek te onderzoeken, terwijl wij de samenhang van de maatregelen en voorstellen bewaken. De vertaling van het ontwerp in een hecht doortimmert bestek (verzamelnaam voor een breed scala aan informatiedragers) plus begroting zien wij als belangrijke instrumenten, die op het eigen bureau worden gemaakt, om sturing aan het uitvoeringsproces te geven.
Ook tijdens de uitvoering zetten wij ons graag ten volle in om de kwaliteit van het werk te bewaken en de uitvoerende partijen te stimuleren de grenzen van het eigen kunnen op te zoeken.

Kernactiviteiten

architectenbureau Fritz is een bureau dat zich richt op restauratie en verbouw van gebouwen. Om te komen tot een goed en passend ontwerp voor een bestaand gebouw richten wij ons op de onderstaande kernactiviteiten: